Publicēšanas datums: 2018-06-27

Licences līgums attiecībā uz programmatūru IC_KATALOG ONLINE


1. Šis līgums (turpmāk tekstā — līgums) ir noslēgts starp INTER CARS S. A. ar juridisko adresi Varšavā (Warszawa), 02-903, ul. Powsińskiej 64, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs Polijas Republikā — NIP: 118-14-52-946, uzņēmuma reģistrācijas numurs Polijas Republikā — REGON: 014992887, kas ir reģistrēts Varšavas galvaspilsētas rajona tiesas XIII Valsts tiesu reģistra Komerclietu nodaļā ar Nr. KRS 0000008734 (turpmāk tekstā — licenciārs) un licenciātu, pilnvaro licenciātu izmantot datorprogrammu IC_KATALOG (turpmāk tekstā — programmatūra) saskaņā ar līgumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. Programmatūras lejupielāde, lietošana, kopēšana vai citāda izmantošana nozīmē, ka licenciāts ir iepazinies ar līguma nosacījumiem un tiem piekrīt. Ja licenciāts nepiekrīt līguma nosacījumiem, tad tam ir nekavējoties jāpārtrauc izmantot šo programmatūru, kā arī tā ir jāizdzēš no saviem resursiem.

3. Saskaņā ar līgumu licenciāts saņem neekskluzīvu programmatūras licenci.

4. Ar šo līgumu netiek pārdota programmatūra vai datu bāze, kas ir programmatūras sastāvdaļa, licenciātam vai trešai personai.

5. Līgums pilnvaro licenciātu:

- iestatīt jebkuru programmatūras kopiju daudzumu;

- sagatavot jebkuru programmatūras kopiju daudzumu, lai lietotu savā uzņēmumā;

- lietot programmatūru (līguma slēgšanas brīdī esošās funkcionalitātes jomā) saimnieciskās darbības ietvaros un lai sadarbotos ar licenciāru;

- demonstrēt, atskaņot vai sniegt licenciāta klientiem programmatūras darba rezultātus.

6. Licenciāts nav tiesīgs:

- programmatūru izplatīt, izīrēt, dot līzingā vai iznomāt;

- nodot programmatūru vai tiesības uz programmatūru (tostarp izsniegt apakšlicences) trešām personām;

- padarīt programmatūru pieejamu trešām personām kopēšanai;

- tulkot, dekompilēt vai dizasemblēt programmatūru, izņemot gadījumus, kuros saistošā likuma noteikumi obligāti paredz šādas tiesības;

- jebkādā veidā dekompilēt vai modificēt datu bāzes, kas ir programmatūras sastāvdaļa, vai datu bāzes, kas ir pieejamas, izmantojot programmatūru; līguma pārkāpšana šajā jomā atbrīvo licenciāru no atbildības par šajās datu bāzēs ietverto datu korektumu;

- atdalīt jebkādus datu bāžu elementus (t. i., tajās ietvertos datus, attēlus, tabulas u. tml.), kas ir programmatūras sastāvdaļa vai ir pieejami, izmantojot programmatūru.

7. Licenciārs attiecībā pret licenciātu vai kādu trešo personu neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas ir radies programmatūras iestatīšanas, uzglabāšanas vai citādas izmantošanas rezultātā. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi ietver arī atbildību par zaudētu peļņu. Licenciāra atbildības ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kuros tas nav piemērojams, ņemot vērā obligāti saistošos tiesību aktus.

8. Licenciārs paredz iespēju, ka, neņemot vērā ieguldītās pūles, datu bāzes, kas ir programmas sastāvdaļa, vai ir pieejamas, izmantojot programmu, var ietvert kļūdainu informāciju. Tādā gadījumā licenciārs neuzņemas nekādu atbildību attiecībā pret licenciātu vai trešo personu par kaitējumu, kas radies datu bāžu lietošanas rezultātā. Licenciāra atbildības ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kuros tas nav piemērojams, ņemot vērā obligāti saistošos tiesību aktus.

9. Informācija, kas ietverta datu bāzēs, kas ir programmatūras sastāvdaļa, vai pieejama, izmantojot programmatūru, nav uzskatāma par piedāvājumu Civilkodeksa noteikumu izteiksmē.

10. Programmatūras licence tiek piešķirta bez maksas.

11. Ja licenciāts pārkāpj kādu no licences noteikumiem, tad tā vairs nav spēkā. Licenciātam tādā gadījumā ir pienākums nekavējoties pārtraukt lietot programmatūru un dzēst to no saviem resursiem.

12. Ja licenciāts pārkāpj kādu no licences noteikumiem, tad licenciāram ir tiesības meklēt juridisko aizsardzību jebkādā likumīgi atļautā veidā.

13. Jautājumos, ko neregulē šis līgums, piemēro attiecīgos Polijas tiesību aktus.

14. No līguma izrietošie strīdi ir risināmi kompetentajā tiesā, ņemot vērā licenciāra juridisko adresi.